Twoje dane

Upuść pliki tutaj lub kliknij aby wybrać z dysku
Upuść pliki tutaj lub kliknij aby wybrać z dysku
Upuść pliki tutaj lub kliknij aby wybrać z dysku
Upuść pliki tutaj lub kliknij aby wybrać z dysku

Wpisz tekst z obrazka:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, Nr KRS: 0000421310.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 58 550 95 00.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60.

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu:

- przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia [1]) – w tym przypadku obowiązek prawny wynika z art. 221 kodeksu pracy, oraz na podstawie Państwa zgody, która dotyczyć będzie danych zawartych w CV a nie wymienionych we wskazanym wyżej przepisie kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),

- wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowisko o podobnym profilu – na podstawie odrębnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do zakończenia procesu obecnej rekrutacji.

W przypadku Państwa zgody na udział w przyszłych rekrutacjach na podobne stanowiska, Państwa dane będą przetwarzane przez 2 lata.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe:

 • mogą być przekazane dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania zgodnie z przepisami prawa.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, które zrealizować można w każdym czasie, przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody będzie w pełni legalne.

Wszystkich powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą być przekazane - na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod adresem: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms (OST).

Wymóg podania danych osobowych

W zakresie danych wymienionych w art. 22 1 kodeksu pracy Państwo jesteście zobowiązani do podania danych osobowych, ponieważ jest to wymogiem niezbędnym do udziału w procesie rekrutacji a konsekwencją niepodania tych danych osobowych będzie brak możliwości Państwa udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane podajecie Państwo dobrowolnie.

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych po to, by podejmować w stosunku do Państwa żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L z 23.05.2018, Nr 127, str. 2)